Forskning for forskerspirer

Forskningsspørsmål og metodevalg henger sammen

One Does Not Simply… Av og til ender man opp med et forskningspørsmål hvor det er mer eller mindre åpenbart hvilken forskningsmetode man skal benytte. I humaniora og samfunnsvitenskapene finnes det veldig mange måter å forske på, og det er heller ikke slik at forskere kun bruker én metode, ikke en gang innenfor ett forskningsprosjekt. Det finnes allikevel noen fellestrekk og linjer som gjør det lettere å tre inn forskerhverdagen. En slik oppdeling – som dere vil støte på mange ganger i gjennom livet – er mellom kvalitative og kvantitative metoder.

Forskere tar i bruk kvantitative metoder når de ønsker tallfeste noe, eller «oversette» et datamateriale til tall for å gjøre det lettere å jobbe med. Det er mange gode grunner til at vi vil gjøre det. For det første kan det være enklere å få oversikt over kvantitative data. Vi kan lage grafer og statistikk som hjelper oss å få et overblikk og sammenligne forskjellige utvalg og populasjoner. Bruk av kvantitative metoder forutsetter som oftes at man har god kjennskap til feltet man skal studere, og har en klar idé om hvordan man skal gå frem for å få pålitelig data. I mange tilfeller bruker vi kvantitative metoder dersom vi vil lage bred og generell kunnskap om noe.

Med kvalitative metoder søker vi først og fremst å forstå materialet. Det innebærer å finne meningsinnholdet, sette det i en større sammenheng (eller kontekst, som man ofte sier) og/eller vurdere hva det kan fortelle oss om vår fortid og samtid. Dersom man skal forske på et nytt felt er det nesten alltid hensiktsmessig å begynne med kvalitative metoder for å få en idé om hva som er viktig, sentralt eller — på den andre siden — irrelevant og perifert. Med kvalitative metoder forsøker vi å sette noe inn i en sammenheng, fra visse teoretiske perspektiv og med forskjellige tolkningsstrategier.

Det er ingen nødvendig motsetning mellom kvalitative og kvantitative metoder. I dette prosjekt bør dere allikevel bestemme dere for hvilken metode dere vil jobbe mest med.

Lesetips